Miljö-policy

Byggbröderna Predragovic AB miljöarbete ska inom ramen för vår kärnverksamhet förebygga förorening samt bidra till ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Byggbröderna ska därför sträva efter att:

  • Efterleva gällande lagar och förordningar på miljöområdet.
  • Aktivt bevaka nya kunskaper inom miljöområdet i syfte att ständigt förbättra oss och minimera negativ påverkan på miljön.
  • Aktivt utbilda och uppmuntra personal att tänka och agera miljövänligt.
  • Aktivt arbeta för att minimera spill och restprodukter från verksamheten.
  • Restprodukter och avfall källsorteras och farligt avfall t.ex. lysrör och tungmetaller återtas för återvinning.
  • Aktivt arbeta för att minimera transporter genom samkörning och att på några års sikt använda miljövänligt bränsle.

Minska vår miljöbelastning på kontoret genom att minimera användandet av energi och material samt att ställa relevanta miljökrav på materialet.

Byggbröderna Predragovic AB ska även, i kontakter med producentledet, verka för miljömedveten produktutveckling och att de produkter vi tillhandahåller har en tydlig miljödeklaration. I kundrelationer ska Byggbröderna verka för att alltid upplysa kunden om miljövänliga alternativ vid utförande av tjänst.